Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego- pelet w ilo軼i 600 ton
Numer og這szenia: 170834 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 66579 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego- pelet w ilo軼i 600 ton.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Nie dopuszcza si peletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia podstawowe wymagania techniczne przedstawione poni瞠j. Dane techniczne peletu: - wymiary 鈔ednica 6-8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 16.500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m³..

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tartak Olczyk, 29-105 Krasocin, 29-105 安idno 1, kraj/woj. 鈍i皻okrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 384000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

Cena wybranej oferty: 384000,00

Oferta z najni窺z cen: 384000,00 / Oferta z najwy窺z cen: 444000,00

Waluta: PLN.


 

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton
Numer og這szenia: 66579 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

 OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.
Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.olimpicstrawczyn.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:
Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Nie dopuszcza si peletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia podstawowe wymagania techniczne przedstawione poni瞠j. Dane techniczne peletu: - wymiary 鈔ednica 6-8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 16.500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m³.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


 • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


 • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


 • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. 2. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiotów, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa niezb璠nymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególno軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 4. Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian


Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiaj帷ego, a zmiana ta nie wp造nie na warunki realizacji umowy; b) zmiany stawki podatku VAT c) zmniejszenie ilo軼i dostaw z uwagi na faktyczne potrzeby.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.olimpicstrawczyn.pl http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem:
Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek krytej p造walni OLIMPIC Strawczynek ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn I pi皻ro, pok. administracji.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 29.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek krytej p造walni OLIMPIC Strawczynek ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn I pi皻ro, pok. administracji.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia:  nie

 


Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton
Numer og這szenia: 97243 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

 

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 54431 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Nie dopuszcza si peletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia podstawowe wymagania techniczne przedstawione poni瞠j. Dane techniczne peletu: - wymiary 鈔ednica 6-8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 16500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m3.

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tartak Olczyk, 安idno 1, 29-105 Krasocin, kraj/woj. 鈍i皻okrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 378000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

Cena wybranej oferty: 312000,00

Oferta z najni窺z cen: 312000,00 / Oferta z najwy窺z cen: 429000,00

Waluta: PLN.

 


 

Strawczyn, dnia 15.04.2013r.

Do Wiadomo軼i Wykonawców

 

Zapytanie do przetargu

Odpowied na zapytanie

Zawiadomienie o wyborze najko篡stniejszej oferty

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony - Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton
Nr og這szenia w BZP: 54431 - 2013

Zmiana Tre軼i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie dzia豉j帷 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP (Dz. U. 113 poz. 759 z pó幡. zm.) wprowadza zmian do zapisów tre軼i SIWZ.

Zmiana SIWZ dotyczy:

 1. Zapisów tre軼i za陰cznika Nr 1 do SIWZ tj. Oferty.

Zmienia si cz窷 zapisów. By這:

 

Ja (imi i nazwisko) ...................................................................................................
jako upowa積iony przedstawiciel firmy ...........................................................................
dzia豉j帷 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ firm ...............................................
...............................................................................................................................
O鈍iadczam, 瞠 oferujemy zrealizowanie ca這軼i przedmiotu zamówienia za cen netto .............................. z (s這wnie:...........................................................) w tym podatek VAT .........%............................ z

 

cena jednostkowa paliwa jest cen rycza速ow

 

Jest:

 

Ja (imi i nazwisko) ....................................................................................................
jako upowa積iony przedstawiciel firmy .............................................................................
dzia豉j帷 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ firm
 ........................................................
.......................................................................
O鈍iadczam, 瞠 oferujemy zrealizowanie ca這軼i przedmiotu zamówienia za cen netto .............................. z (s這wnie: ..................................................) plus podatek VAT .........%............................. z

 

cena jednostkowa paliwa jest cen rycza速ow

 

 1. Zapisów tre軼i za陰cznika Nr 4 do SIWZ tj. Umowy.

Zmienia si § 2 pkt 1 Umowy, by這:
1. Wynagrodzenie za zrealizowanie ca這軼i przedmiotu umowy ustala si na kwot netto
 ........................z (s這wnie
...............................................................)
/w tym podatek VAT ................ %, co stanowi .................................... z 
(s這wnie..........................).”Jest:

 

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie ca這軼i przedmiotu umowy ustala si na kwot netto .........................z (s這wnie  ...........................................................................)
plus podatek VAT ................ %, co stanowi ............................. z 
(s這wnie ....................................).”

 

 1. Wprowadzone zmiany stanowi integralna cz窷 SIWZ.

 


 

 

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton.
Numer og這szenia: 54431 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.
Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.olimpicstrawczyn.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 600 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Nie dopuszcza si peletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia podstawowe wymagania techniczne przedstawione poni瞠j. Dane techniczne peletu: - wymiary 鈔ednica 6-8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 16500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m3.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
   
  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
    
  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
    
  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
    
  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
   
  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
   
  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ。YCH, 浩 OFEROWANE DOSTAWY, USΣGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRE印ONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, 瞠 oferowane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi odpowiadaj okre郵onym wymaganiom nale篡 przed這篡:

 • inne dokumenty
  Certyfikat potwierdzaj帷y zgodno嗆 oferowanego pelletu z wymaganiami siwz

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. 2. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiotów, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa niezb璠nymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególno軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://strawczyn.4bip.pl


Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek Krytej P造walni OLIMPIC ul. Turystyczna 6, I pi皻ro, pok. administracji 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 13:00, miejsce: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek Krytej P造walni OLIMPIC ul. Turystyczna 6, I pi皻ro, pok. administracji 26-067 Strawczyn.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za陰cznikami:  http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=508&x=24&y=12

 


 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia : dostawa peletu dla SCKiS w Strawczynie.

http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=453&x=22&y=16

 


Adres strony internetowej: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostaw peletu.  

http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=453&x=22&y=16

 


 

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 300 ton.
Numer og這szenia: 49285 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 300 ton..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 300 ton wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Produkt winien spe軟ia przede wszystkim wymagania okre郵one norm DIN PLUS oraz przedstawione poni瞠j dane techniczne dla granulatu drzewnego. Dane techniczne peletu: - wymiary 鈔ednica 8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 17500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m³ - spe軟iaj帷y normy DIN PLUS.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za陰cznikami:

http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=453&x=22&y=16

 

 

 


 

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 300 ton
Numer og這szenia: 331393 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 300 ton.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 300 ton wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Produkt winien spe軟ia przede wszystkim wymagania okre郵one norm DIN 51731 oraz przedstawione poni瞠j dane techniczne dla granulatu drzewnego. Dane techniczne peletu: - wymiary 鈔ednica 8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 17500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m³.

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych: nie.

II.1.5) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any wnie嗆 wadium w kwocie: 1500,00 z (s這wnie z這tych: jeden tysi帷 pi耩set )

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. 2. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiotów, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa niezb璠nymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególno軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte s we wzorze umowy, który jest za陰cznikiem Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku udzielenia zamówienia dla podwykonawcy zobowi您ania wykonawcy wobec zamawiaj帷ego nie ulegaj zmianie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia豉nia lub zaniedbania podwykonawców w takim stopniu jakby to by造 dzia豉nia w豉sne. 4. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiaj帷ego, a zmiana ta nie wp造nie na warunki realizacji umowy; b) zmiany stawki podatku VAT c) zmniejszenie ilo軼i dostaw z uwagi na faktyczne potrzeby.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek Krytej p造walni OLIMPIC ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn pok. administracji.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 29.12.2011 godzina 13:00, miejsce: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek Krytej p造walni OLIMPIC ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn pok. administracji.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za陰cznikami:  http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=437&x=18&y=64


Za陰czniki:

Rozwi您anie umowy
Do wiadomo軼i Wykonawc闚
Specyfikacja pelet 2014
Zal_1_Oferta pelet
Zal_2_osw_art_22_pzp PELET2013
Zal_3_osw_art_24_pzp PELET2013
Zal_4_umowa PELET2013
Zal_5_Oswiadczenie o przy. do grupy kapitalowej


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***