Przetarg - CATERING

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -  UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -  DOMISIE

Zawiadomienie o wyborze najkożystniejszej oferty - UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOMISIE


Strawczyn: Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego „DOMISIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia:; data zamieszczenia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu , ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olimpicstrawczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego „DOMISIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa - przygotowanie i dostawa wyżywienia wraz z kompletem naczyń jednorazowych dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 4 lata, które uczęszczają do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Korczynie w ramach projektu „DOMISIE”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.10.2013r. do 30.06.2015 r.2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę trzech posiłków dziennie tj. drugiego śniadania, obiadu (naprzemiennie: zupa / danie) oraz podwieczorka dla grupy: maksymalnie 15 dzieci. 3.Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach : a) drugie śniadanie – godz. 8:00, b) obiad (naprzemiennie zupa / II danie) oraz podwieczorek – godz. 11.30. 4.Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. od 01.10.2013r. do 30.06.2015 r. – 421 dni tj. maksymalnie: a) drugie śniadanie - 6315 zestawów; b) obiad (zupa / danie) oraz podwieczorek - 6315 zestawów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. 5. Dzienny jadłospis obejmuje :a) drugie śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp. b) obiadzupa / II danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp.; ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. – surówka, kompot lub napój. c) podwieczorek – owoce, produkty mleczne, pieczywo, ciasta, herbata, soki owocowe, soki owocowo – warzywne itp. 6. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. 7. Posiłki muszą być urozmaicone oraz wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, a także uwzględniać polską tradycję kulinarną. 8. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 9.Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zabierane będą w dniu dostawy posiłków. 10. Wykonawca winien przedstawić wypis lub zaświadczenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 11. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 12. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o tej samej jakości na swój koszt z innych źródeł. 13. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 14. Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z terminem płatności 30 dni. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej . W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej na 1 dzień przed. 16. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania, dostarczania oraz koszt opakowania posiłku. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 18. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 4 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 19. Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane
z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola. 20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. jedną usługę cateringową o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto, potwierdzoną dokumentem, że usługa wykonana została należycie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

Brak

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.olimpicstrawczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek Krytej Pływalni OLIMPIC ul. Turystyczna 6, I piętro, pok. administracji 26-067 Strawczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Strawczyn: Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego „Utalentowane Przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu , ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olimpicstrawczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego „Utalentowane przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa - przygotowanie i dostawa wyżywienia wraz z kompletem naczyń jednorazowych dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 4 lata, które uczęszczają do Punktu Przedszkolnego w świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w ramach projektu „Utalentowane przedszkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.10.2013r. do 30.09.2014 r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę trzech posiłków dziennie tj. drugiego śniadania, obiadu (naprzemiennie: zupa /II danie) oraz podwieczorka dla grupy: maksymalnie 15 dzieci. 3.Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach : a) drugie śniadanie – godz. 8:00, b) obiad (naprzemiennie zupa / II danie) oraz podwieczorek – godz. 11.30. 4.Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. od 01.10.2013r. do 30.09.2014 r. – 241 dni tj. maksymalnie: a) drugie śniadanie - 3615 zestawów; b) obiad (zupa /II danie) oraz podwieczorek - 3615 zestawów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. 5. Dzienny jadłospis obejmuje :a) drugie śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp. b) obiad – zupa / II danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp.; ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. – surówka, kompot lub napój. c) podwieczorek – owoce, produkty mleczne, pieczywo, ciasta, herbata, soki owocowe, soki owocowo – warzywne itp. 6. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. 7. Posiłki muszą być urozmaicone oraz wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, a także uwzględniać polską tradycję kulinarną. 8. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 9.Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zabierane będą w dniu dostawy posiłków. 10. Wykonawca winien przedstawić wypis lub zaświadczenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 11. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 12. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o tej samej jakości na swój koszt z innych źródeł. 13. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 14. Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z terminem płatności 30 dni. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej . W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej na 1 dzień przed. 16. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania, dostarczania oraz koszt opakowania posiłku. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 18. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 4 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 19. Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola. 20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. jedną usługę cateringową o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto, potwierdzoną dokumentem, że usługa wykonana została należycie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM: Brak

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olimpicstrawczyn.pll

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Budynek Krytej Pływalni OLIMPIC ul. Turystyczna 6, I piętro, pok. administracji 26-067 Strawczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE - CATERING SWIZ
UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE CATERING_SIWZ_ZAŁ.1
UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE CATERING_SIWZ_ZAŁ.2
UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE CATERING_SIWZ_ZAŁ.3
UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE CATERING_SIWZ_ZAŁ.4
UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE CATERING_SIWZ_ZAŁ.5
PRZEDSZKOLE DOMISIE - CATERING SWIZ
DOMISIE CATERING_SIWZ_ZAŁ.1
DOMISIE CATERING_SIWZ_ZAŁ.2
DOMISIE CATERING_SIWZ_ZAŁ.3
DOMISIE CATERING_SIWZ_ZAŁ.4
DOMISIE CATERING_SIWZ_ZAŁ.5
Rozstrzygnięcie przetargu - DOMISIE
Rozstrzygnięcie przetargu - UTALENTOWANE PRZEDSZKOLE


Czerwiec 2017
Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wspólfinansowana jest ze środów Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta pływalnia, zajecia z plywania, pływalnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***