Dziennik elektroniczny

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-271.5.2013

Og這szenie o udzieleniu zamówienia

Zakup oraz wdro瞠nie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platform edukacyjn do trzech szkó, zakup min. 351 kont u篡tkowników elektronicznego dziennika z dwuletnim dost瘼em, przeprowadzenie, zakup 2 szt. rutera - bezprzewodowego dost瘼u do sieci dziennika, zakup 2 hybrydowych punktów dost瘼u do WiFi oraz zakup i dostawa urz康ze do pracy z dziennikiem elektronicznym (35 szt. tabletów), bezprzewodowego system do testów (zestaw 32 szt. pilotów), 1 szt. drukarki atramentowej kolorowej, 3 szt. laptop z opro.MS Office, w ramach projektu Wspólnie osi庵niemy sukces..

Numer og這szenia: 265357 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

 OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.olimpicstrawczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Zakup oraz wdro瞠nie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platform edukacyjn do trzech szkó, zakup min. 351 kont u篡tkowników elektronicznego dziennika z dwuletnim dost瘼em, przeprowadzenie, zakup 2 szt. rutera - bezprzewodowego dost瘼u do sieci dziennika, zakup 2 hybrydowych punktów dost瘼u do WiFi oraz zakup i dostawa urz康ze do pracy z dziennikiem elektronicznym (35 szt. tabletów), bezprzewodowego system do testów (zestaw 32 szt. pilotów), 1 szt. drukarki atramentowej kolorowej, 3 szt. laptop z opro.MS Office, w ramach projektu Wspólnie osi庵niemy sukces...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Zakup oraz wdro瞠nie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platform edukacyjn do trzech szkó (Szko造 Podstawowej w Che軛cach, Szko造 Podstawowej w Obl璕orku oraz Gimnazjum w Obl璕orku), zakup min. 351 kont u篡tkowników elektronicznego dziennika z dwuletnim dost瘼em, przeprowadzenie szkole pracowników/nauczycieli z obs逝gi dziennika elektronicznego, zakup 2 szt. rutera - bezprzewodowego dost瘼u do sieci dziennika elektronicznego, zakup 2 hybrydowych punktów dost瘼u do WiFi oraz zakup i dostawa urz康ze do pracy z dziennikiem elektronicznym (35 szt. tabletów), bezprzewodowego systemu do testów (zestaw 32 szt. pilotów), 1 szt. drukarki atramentowej kolorowej, 3 szt. laptopów z oprogramowaniem MS Office, w ramach projektu, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszenie ró積ic z jako軼i us逝g edukacyjnych. Zamówienie obejmuje:Cz窷 1: Zakup i wdro瞠nie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platform edukacyjn do trzech szkó (Szko造 Podstawowej w Che軛cach, Szko造 Podstawowej w Obl璕orku oraz Gimnazjum w Obl璕orku), zakup min. 351 kont u篡tkowników elektronicznego dziennika z dwuletnim dost瘼em, przeprowadzenie szkole pracowników/nauczycieli z obs逝gi dziennika elektronicznego, zakup 2 szt. rutera - bezprzewodowego dost瘼u do sieci dziennika elektronicznego, zakup 2 hybrydowych punktów dost瘼u do WiFi w ramach projektu, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszenie ró積ic z jako軼i us逝g edukacyjnych. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do siwz. Wymagania dotycz帷e oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platform edukacyjn:1) licencja na 2 lata z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia dla szkó (od zainstalowania oprogramowania, potwierdzonego protoko貫m odbioru);2) dost瘼 do dziennika elektronicznego oraz platformy edukacyjnej nauczyciel i uczniowie przez 2 lata dla szkó;3)nie mniej ni 351 kont rodzicielskich podstawowych w cenie przez 2 lata Szczegó這wy opis dziennika elektronicznego stanowi za陰cznik nr 1 do siwz. Wymagania dotycz帷e szkole: 1) Szkolenia b璠 przeprowadzone z zakresu: obs逝gi oprogramowania dziennika elektronicznego w trzech szko豉ch: W Szkole Podstawowej w Che軛cach szkolenie dla pracowników/nauczycieli szkolenie - 2 godziny w 2013 r. termin do uzgodnienia W Szkole Podstawowej w Obl璕orku dla pracowników/nauczycieli szkolenie - 2 godziny w 2013 r. termin do uzgodnienia W Gimnazjum w Obl璕orku dla pracowników/nauczycieli szkolenie - 2 godziny w 2013 r. termin do uzgodnienia Forma szkolenia - szkolenia zostan przeprowadzone w formie warsztatowej, metod aktywnego uczestnictwa s逝chaczy w zaj璚iach. Po przeprowadzeniu ka盥ego szkolenia Wykonawca przygotowuje raport ewaluacyjny, w którym zawarte b璠: opis przebiegu szkolenia opis zastosowanych metod podczas szkolenia; analiz wyników i stopie osi庵ni璚ia celów; Do zada Wykonawcy nale篡: 1.Przygotowanie szczegó這wego programu szkolenia, który uwzgl璠ni aktualne potrzeby dotycz帷e doskonalenia umiej皻no軼i w/w. zakresach, 2.Zapewnienie trenera/ów dysponuj帷ego/ych do鈍iadczeniem i wiedz w przedmiotowym zakresie 3.Zapewnienie warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia; 4.Zapewnienie materiaów szkoleniowych niezb璠nych do prawid這wej realizacji programu szkolenia; Cz窷 2:Zakup i dostawa urz康ze do pracy z dziennikiem elektronicznym (35 szt. tabletów), bezprzewodowego systemu do testów (zestaw 32 szt. pilotów), 1 szt. drukarki atramentowej kolorowej, 3 szt. laptopów z oprogramowaniem MS Office, w ramach projektu, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszenie ró積ic z jako軼i us逝g edukacyjnych. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do siwz. Warunki realizacji dostaw:1.Dostarczony sprz皻 musi by sprz皻em fabrycznie nowym, wyprodukowanym nie wcze郾iej ni 2013r. i nie mo瞠 by przedmiotem praw osób trzecich. 2.Wykonawca dostarczy Zamawiaj帷emu przedmiot zamówienia wraz z osprz皻em, który zaproponowa w z這穎nej ofercie, spe軟iaj帷y wymogi SIWZ.3.Przedmiot zamówienia wraz z osprz皻em winien by dostarczony do szkó - zgodnie z ustalonymi z Koordynatorem Projektu lokalizacjami. 4.Wykonawca ponosi ryzyko zwi您ane z dostaw, roz豉dunkiem, rozruchem do czasu podpisania protoko逝 odbioru sprz皻u i oprogramowania 5.Je瞠li w trakcie odbioru stwierdzone zostan wady jako軼iowe, Wykonawca wymieni wadliwy sprz皻 na nowy, wolny od wad lub usunie wady w drodze naprawy, w zale積o軼i od wyboru Zamawiaj帷ego, w terminie nie d逝窺zym ni 5 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia braków ilo軼iowych, Wykonawca uzupe軟i braki w terminie nie d逝窺zym ni 2 dni robocze. 6.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowi您any jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiaj帷ym nast瘼uj帷ych dokumentów: 1)przyk豉dowo wype軟iony protokó odbioru 2)wykaz sprz皻u, oprogramowania i zwi您anej z nim dokumentacji; 3)informacj dotycz帷 sposobu 鈍iadczenia us逝g serwisowych i gwarancyjnych oraz sposobu zg豉szania awarii wraz ze zbiorow kart gwarancyjn.Po uzgodnieniu ww. dokumentów stan si one za陰cznikami nr 2,3,4 do umowy. 2.Gwarancja jako軼i i reklamacje:1.Wykonawca udzieli gwarancji minimum na: Tablety minimum 1 rok; Piloty - minimum 2 lata; Laptopy minimum 2 lata; Drukarka minimum 2 lata; Ruter minimum 2 lata; Hybrydowy punkt dost瘼u WiFi minimum 2 lata od daty podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego. 2.Wszelkie koszty zwi您ane z wykonywaniem obowi您ków gwarancyjnych p3.W przypadku konieczno軼i wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawc, ryzyko utraty sprz皻u lub jego uszkodzenia ponosi Wykonawca do czasu ponownego dostarczenia do w豉軼iwej lokalizacji.4.W okresie gwarancyjnym Wykonawca przyst徙i do usuni璚ia wad jako軼iowych przedmiotu zamówienia w ci庵u trzech dni roboczych od dnia zg這szenia.5.Zamawiaj帷y wymaga, aby czas usuni璚ia wad w ramach gwarancji nie przekracza 10 dni roboczych. Je瞠li wykonawca nie b璠zie w stanie usun望 usterek w ww. terminie, zobowi您any b璠zie do czasu usuni璚ia wad, dostarczy sprz皻 zast瘼czy o równowa積ych parametrach i kompatybilny z zamontowanym zestawem, w ci庵u trzech dni roboczych od powzi璚ia informacji o niemo磧iwo軼i dotrzymania terminu naprawy.6. Zamawiaj帷y, w okresie gwarancji, zastrzega sobie prawo 膨dania wymiany na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych - niezale積ie od tego, czy b璠 dotyczy造 tej samej czy ró積ych wad - ww. sprz皻 nadal b璠zie wykazywa wady. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany sprz皻u w terminie 7 dni roboczych od daty zg這szenia takiego 膨dania przez Zamawiaj帷ego. 7. Osobami upowa積ionymi przez Zamawiaj帷ego do sk豉dania reklamacji i 膨dania wymiany sprz皻u jest Kierownik Projektu lub osoba upowa積iona.8. Dat rozpocz璚ia okresu gwarancyjnego jest data podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego.9. Wykonawca zobowi您any jest za陰czy do oferty wykaz certyfikowanych przez producenta punktów serwisowych w Polsce w zakresie naprawy: - oferowanych tabletów - oferowanych pilotów - oferowanych komputerów - oferowanej drukarki - oferowanych ruterów - oferowanych hybrydowych punktów dost瘼u WiFi..

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 48.00.00.00-8, 48.19.00.00-6, 30.21.32.00-7, 30.21.31.00-6, 30.23.21.50-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: tak, liczba cz窷ci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na potwierdzenie spe軟ienia warunku wykonawca winien z這篡 o鈍iadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠 si realizacj co najmniej: Cz窷 1: jednej dostawy i wdro瞠nia oprogramowania dziennika elektrycznego wraz z platform do co najmniej jednej szko造 z minimum 100 kontami u篡tkowników, Cz窷 2: jednej dostawy sprz皻u komputerowego o warto軼i nie mniejszej ni 20 000 PLN. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu

III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na potwierdzenie spe軟ienia warunku wykonawca winien z這篡 o鈍iadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na potwierdzenie spe軟ienia warunku wykonawca winien z這篡 o鈍iadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca spe軟i warunke je瞠li posiada op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot dla cz窷ci 1: nie mniejsz ni 30 000 PLN, dla cz窷ci 2: nie mniejsz ni 20 000 PLN. Je郵i wykonawca sk豉da ofert na dwie cz窷ci za陰cza polis na kwot nie mniejsz ni 50 000 PLN. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;

op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.olimpicstrawczyn.pl/

Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 14:30, miejsce: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, Sekretariat- w dniu 16.12.2013r. o godz. 15:00.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszenie ró積ic z jako軼i us逝g edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia:  tak


Za陰czniki:

Specyfikacja Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia
za陰cznik nr 1
za陰cznik nr 2
za陰cznik nr 3
za陰cznik nr 4
za陰cznik nr 5.1
za陰cznik nr 5.2
za陰cznik nr 6
za陰cznik nr 7
za陰cznik nr 8.1
za陰cznik nr 8.2
Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-271.5.2013
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***