Og這szenie powi您ane:

Og這szenie nr 33375-2016 z dnia 2016-04-01 r. Og這szenie o zamówieniu - Strawczyn

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 250 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w...

Termin sk豉dania ofert: 2016-04-19

 

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 250 ton.

Numer og這szenia: 106532 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 33375 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 250 ton.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 250 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Nie dopuszcza si peletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia podstawowe wymagania techniczne przedstawione poni瞠j. Dane techniczne peletu:- wymiary 鈔ednica 6-8 mm- d逝go嗆 do 50 mm- warto嗆 opa這wa 16.500 - 19.500 kJ/kg- wilgotno嗆 do 10%- zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8%- g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m³.

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PH ENERGIA S.C.P. WIELGO H. WIDOMSKI, ul. Wojewódzka 2, 25-536 Kielce, kraj/woj. 鈍i皻okrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 146340,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

Cena wybranej oferty: 127500,00

Oferta z najni窺z cen: 127500,00 / Oferta z najwy窺z cen: 155000,00

Waluta: PLN.

 

-------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynnie informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego postepowania na dostaw paliwa drzewnego pelet w ilosci 250 ton na potrzeby SCKiS w Strawczynie zosta豉 wybrana oferta z這穎na przez: PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H. Widomski.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

-------------------------------------

 

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 250 ton
Numer og這szenia: 33375 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 250 ton.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego - pelet w ilo軼i 250 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni OLIMPIC w Strawczynku. Nie dopuszcza si peletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia podstawowe wymagania techniczne przedstawione poni瞠j. Dane techniczne peletu: - wymiary 鈔ednica 6-8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 16.500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 1,0 - 1,4 kg/m³.

II.1.5)

  przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 •  

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pisemne zobowi您anie podmiotów o którym mowa w rozdziale V je瞠li dotyczy 3. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. 4. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna, adres strony, na której b璠zie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiaj帷ego, a zmiana ta nie wp造nie na warunki realizacji umowy; b) zmiany stawki podatku VAT c) zmniejszenie ilo軼i dostaw z uwagi na faktyczne potrzeby

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl, http://www.olimpicstrawczyn.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC Strawczynek, ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC Strawczynek, ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

 

POBIERZ SPECYFIKACJ Z ZAㄐCZNIKAMI>>

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TRE汎: Andrzej Barwi雟ki
OPUBLIKOWANO: 01.04.2016 r.

 

 

 

 Za陰czniki:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***