Strawczyn: Zorganizowanie 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego nad morzem Ba速yckim dla grupy 90 dzieci oraz 6 opiekunów i 2 kierowców z trzech szkó (SP w Che軛cach, SP w Obl璕orku oraz Gimnazjum w Obl璕orku) w okresie wyjazdu od 28 czerwiec 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. , w ramach projektu, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup...

Numer og這szenia: 184800 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 101421 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Zorganizowanie 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego nad morzem Ba速yckim dla grupy 90 dzieci oraz 6 opiekunów i 2 kierowców z trzech szkó (SP w Che軛cach, SP w Obl璕orku oraz Gimnazjum w Obl璕orku) w okresie wyjazdu od 28 czerwiec 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. , w ramach projektu, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup....

II.2) Rodzaj zamówienia: Us逝gi.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1.Czas trwania wyjazdu edukacyjnego powinien wynosi - 5 dni (w tym 4 noclegi). 2.Przewidywana ilo嗆 uczestników - 90 osób, 6 opiekunów i 2 kierowców. 3.Zakwaterowanie uczestników wyjazdu edukacyjnego w obiekcie: 1)obiekt po這穎ny w miejscowo軼i nad morzem Ba速yckim posiadaj帷y aktualne dopuszczenie przez Sanepid, 2)obiekt wolnostoj帷y ca這roczny, murowany, suchy, ogrzewany przez system centralnego ogrzewania, przeznaczony na wypoczynek dla dzieci i m這dzie篡, po這穎ny na ogrodzonym terenie, spe軟iaj帷y wymogi bezpiecze雟twa i higieny (okre郵one odr瑿nymi przepisami), 3)obiekt oddalony maksymalnie 150 metrów od morza, 4)dzieci powinny by zakwaterowane w pokojach max. 4-osobowych (2,3,4 osobowe) z pe軟ym w瞛貫m sanitarnym tj. 豉zienkami z ciep陰, bie膨c wod prysznicami i w.c., wyposa穎ne w tapczany jednoosobowe, szafki, szafy, stoliki, krzes豉, po軼iel, 5)dla opiekunów 3 pokoje 2-osobowe i pokój dla 2 kierowców z pe軟ym w瞛貫m sanitarnym tj. 豉zienkami z ciep陰, bie膨c wod, prysznicami i w.c., wyposa穎ne w tapczany jednoosobowe, szafki, szafy, stoliki, krzes豉, po軼iel, 6)obiekt posiadaj帷y jadalni wraz z zapleczem kuchennym w miejscu zakwaterowania, 7)obiekt posiadaj帷y 鈍ietlic ze sprz皻em: telewizorem, odtwarzaczem DVD lub inne pomieszczenie przeznaczone na organizowanie imprez, dost瘼 do boiska sportowego, 8)wykonawca przedstawi przed rozpocz璚iem turnusu aktualn kart kwalifikacyjn obiektu, sporz康zon zgodnie z przepisami Rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r w sprawie warunków, jakie musz spe軟ia organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej, a tak瞠 zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.nr 12, poz. 67 z pó幡. zm) podpisana przez w豉軼iwe organy), 9)wykonawca jest zobowi您any przedstawi Zamawiaj帷emu za鈍iadczenie o zg這szeniu wypoczynku wystawione przez w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku Kuratora o鈍iaty, najpó幡iej na 5 dni przed rozpocz璚ie turnusu pobytowego. Nie spe軟ienie w/w warunku b璠zie stanowi podstaw do rozwi您ania umowy z Wykonawc. 4.Wykonawca jest zobowi您any przedstawi Zamawiaj帷emu za鈍iadczenie o zg這szeniu wypoczynku wystawione przez w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku Kuratora o鈍iaty, najpó幡iej na 5 dni przed rozpocz璚ie turnusu pobytowego. Nie spe軟ienie w/w warunku b璠zie stanowi podstaw do rozwi您ania umowy z Wykonawc. 5.Wy篡wienie uczestników wyjazdu edukacyjnego wg ogólnych zasad 篡wienia dzieci/ m這dzie tj.: 3 posi趾i dziennie: 1)pierwszy dzie: II 郾iadanie (np. MC Donalds), obiadokolacja, 2)drugi dzie: I 郾iadanie, II 郾iadanie w formie suchego prowiantu (1 bu趾a s這dka, owoc, woda mineralna niegazowana 0,5l), obiad (2- daniowy), kolacja, 3)trzeci dzie: I 郾iadanie, II 郾iadanie w formie suchego prowiantu (1 bu趾a s這dka, owoc, woda mineralna niegazowana 0,5l), obiadokolacja, 4)czwarty dzie: 郾iadanie, prowiant, obiad (2-daniowy), kolacja 5)pi徠y dzie: 郾iadanie, prowiant na drog, obiad (np. MC Donalds). 6.Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewnieni ca這dobow opiek medyczn: 1)piel璕niarka z dyspozycyjno軼i 24h na dob na terenie o鈔odka (w przypadku dziecka umieszczonego w izolatce opiek nad nim zapewnia piel璕niarka), 2)zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegaj帷ej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezw這cznym dowiezieniu uczestnika wyjazdu do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezp豉tnym transportem; 3)Wykonawca zapewni zaopatrzenie w podstawowe leki i 鈔odki opatrunkowe. 7.Zamawiaj帷y zapewnieni ca這dobow opiek sprawowan przez 6 opiekunów posiadaj帷ych wykszta販enie pedagogiczne. 8.Wykonawca zaproponuje program co najmniej jednej ca這dziennej wycieczki autokarowej z przewodnikiem i op豉conymi biletami wst瘼u do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty). 9.Wykonawca zapewnia bilety wst瘼u do zwiedzanych obiektów w ramach programu wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego . 10.Wykonawca zapewnia przewodnika na czas trwania wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego. 11.Program wycieczki zaproponowany przez Wykonawc mo瞠 ulec modyfikacjom zaproponowanym przez Zamawiaj帷ego. Zmodyfikowany program musi by zatwierdzony przez Zamawiaj帷ego. 12.Wykonawca w ka盥ym przypadku zapewni ubezpieczenie dzieci i m這dzie篡 NNW i kosztów leczenia na czas pobytu i przejazdu. 13. Wymagania dotycz帷e przewozu uczestników wycieczek i kolonii: 1)autokar do dyspozycji uczestników: dowóz, przywóz i przez ca造 okres trwania wyjazdu edukacyjnego, 2)transport uczestników autokarem wyposa穎nym w czynn toalet (WC) i sprawn wentylacj lub klimatyzacj, 3) zapewnienie op豉t parkingowych, 4) oraz inne zapewnienia gwarantuj帷e prawid這w realizacj us逝gi Uwaga: Przed wyborem oferty zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo kontroli zgodno軼i oferowanego obiektu (miejsca wykonywania us逝gi), w trakcie której porówna jego zgodno軼i z opisem przedmiotu zamówienia i z這穎n ofert...

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.24.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszenie ró積ic z jako軼i us逝g edukacyjnych...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

B.U,S. i T. BUSFERIE S.J., ul. Du瘸 7, 25-308 Kielce, kraj/woj. 鈍i皻okrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 52000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

Cena wybranej oferty: 48200,00

Oferta z najni窺z cen: 47520,00 / Oferta z najwy窺z cen: 49230,00

Waluta: PLN.

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Strawczyn: Zorganizowanie 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego nad morzem Ba速yckim dla grupy 90 dzieci oraz 6 opiekunów i 2 kierowców z trzech szkó (SP w Che軛cach, SP w Obl璕orku oraz Gimnazjum w Obl璕orku) w okresie wyjazdu od 28 czerwiec 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. , w ramach projektu, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup..
Numer og這szenia: 101421 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
 OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - us逝gi


Zamieszczanie og這szenia:
obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.
Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.olimpicstrawczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Zorganizowanie 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego nad morzem Ba速yckim dla grupy 90 dzieci oraz 6 opiekunów i 2 kierowców z trzech szkó (SP w Che軛cach, SP w Obl璕orku oraz Gimnazjum w Obl璕orku) w okresie wyjazdu od 28 czerwiec 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. , w ramach projektu, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1.Czas trwania wyjazdu edukacyjnego powinien wynosi - 5 dni (w tym 4 noclegi). 2.Przewidywana ilo嗆 uczestników - 90 osób, 6 opiekunów i 2 kierowców. 3.Zakwaterowanie uczestników wyjazdu edukacyjnego w obiekcie: 1)obiekt po這穎ny w miejscowo軼i nad morzem Ba速yckim posiadaj帷y aktualne dopuszczenie przez Sanepid, 2)obiekt wolnostoj帷y ca這roczny, murowany, suchy, ogrzewany przez system centralnego ogrzewania, przeznaczony na wypoczynek dla dzieci i m這dzie篡, po這穎ny na ogrodzonym terenie, spe軟iaj帷y wymogi bezpiecze雟twa i higieny (okre郵one odr瑿nymi przepisami), 3)obiekt oddalony maksymalnie 150 metrów od morza, 4)dzieci powinny by zakwaterowane w pokojach max. 4-osobowych (2,3,4 osobowe) z pe軟ym w瞛貫m sanitarnym tj. 豉zienkami z ciep陰, bie膨c wod prysznicami i w.c., wyposa穎ne w tapczany jednoosobowe, szafki, szafy, stoliki, krzes豉, po軼iel, 5)dla opiekunów 3 pokoje 2-osobowe i pokój dla 2 kierowców z pe軟ym w瞛貫m sanitarnym tj. 豉zienkami z ciep陰, bie膨c wod, prysznicami i w.c., wyposa穎ne w tapczany jednoosobowe, szafki, szafy, stoliki, krzes豉, po軼iel, 6)obiekt posiadaj帷y jadalni wraz z zapleczem kuchennym w miejscu zakwaterowania, 7)obiekt posiadaj帷y 鈍ietlic ze sprz皻em: telewizorem, odtwarzaczem DVD lub inne pomieszczenie przeznaczone na organizowanie imprez, dost瘼 do boiska sportowego, 8)wykonawca przedstawi przed rozpocz璚iem turnusu aktualn kart kwalifikacyjn obiektu, sporz康zon zgodnie z przepisami Rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r w sprawie warunków, jakie musz spe軟ia organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej, a tak瞠 zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.nr 12, poz. 67 z pó幡. zm) podpisana przez w豉軼iwe organy), 9)wykonawca jest zobowi您any przedstawi Zamawiaj帷emu za鈍iadczenie o zg這szeniu wypoczynku wystawione przez w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku Kuratora o鈍iaty, najpó幡iej na 5 dni przed rozpocz璚ie turnusu pobytowego. Nie spe軟ienie w/w warunku b璠zie stanowi podstaw do rozwi您ania umowy z Wykonawc. 4.Wykonawca jest zobowi您any przedstawi Zamawiaj帷emu za鈍iadczenie o zg這szeniu wypoczynku wystawione przez w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku Kuratora o鈍iaty, najpó幡iej na 5 dni przed rozpocz璚ie turnusu pobytowego. Nie spe軟ienie w/w warunku b璠zie stanowi podstaw do rozwi您ania umowy z Wykonawc. 5.Wy篡wienie uczestników wyjazdu edukacyjnego wg ogólnych zasad 篡wienia dzieci/ m這dzie tj.: 3 posi趾i dziennie: 1)pierwszy dzie: II 郾iadanie (np. MC Donalds), obiadokolacja, 2)drugi dzie: I 郾iadanie, II 郾iadanie w formie suchego prowiantu (1 bu趾a s這dka, owoc, woda mineralna niegazowana 0,5l), obiad (2- daniowy), kolacja, 3)trzeci dzie: I 郾iadanie, II 郾iadanie w formie suchego prowiantu (1 bu趾a s這dka, owoc, woda mineralna niegazowana 0,5l), obiadokolacja, 4)czwarty dzie: 郾iadanie, prowiant, obiad (2-daniowy), kolacja 5)pi徠y dzie: 郾iadanie, prowiant na drog, obiad (np. MC Donalds). 6.Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewnieni ca這dobow opiek medyczn: 1)piel璕niarka z dyspozycyjno軼i 24h na dob na terenie o鈔odka (w przypadku dziecka umieszczonego w izolatce opiek nad nim zapewnia piel璕niarka), 2)zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegaj帷ej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezw這cznym dowiezieniu uczestnika wyjazdu do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezp豉tnym transportem; 3)Wykonawca zapewni zaopatrzenie w podstawowe leki i 鈔odki opatrunkowe. 7.Zamawiaj帷y zapewnieni ca這dobow opiek sprawowan przez 6 opiekunów posiadaj帷ych wykszta販enie pedagogiczne. 8.Wykonawca zaproponuje program co najmniej jednej ca這dziennej wycieczki autokarowej z przewodnikiem i op豉conymi biletami wst瘼u do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty). 9.Wykonawca zapewnia bilety wst瘼u do zwiedzanych obiektów w ramach programu wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego . 10.Wykonawca zapewnia przewodnika na czas trwania wyjazdu edukacyjnego - Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego. 11.Program wycieczki zaproponowany przez Wykonawc mo瞠 ulec modyfikacjom zaproponowanym przez Zamawiaj帷ego. Zmodyfikowany program musi by zatwierdzony przez Zamawiaj帷ego. 12.Wykonawca w ka盥ym przypadku zapewni ubezpieczenie dzieci i m這dzie篡 NNW i kosztów leczenia na czas pobytu i przejazdu. 13. Wymagania dotycz帷e przewozu uczestników wycieczek i kolonii: 1)autokar do dyspozycji uczestników: dowóz, przywóz i przez ca造 okres trwania wyjazdu edukacyjnego, 2)transport uczestników autokarem wyposa穎nym w czynn toalet (WC) i sprawn wentylacj lub klimatyzacj, 3) zapewnienie op豉t parkingowych, 4) oraz inne zapewnienia gwarantuj帷e prawid這w realizacj us逝gi Uwaga: Przed wyborem oferty zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo kontroli zgodno軼i oferowanego obiektu (miejsca wykonywania us逝gi), w trakcie której porówna jego zgodno軼i z opisem przedmiotu zamówienia i z這穎n ofert..

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.24.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpocz璚ie: 28.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie, tj. wpis do rejestru organizatorów turystyki i po鈔edników turystycznych wydany przez w豉軼iwego marsza趾a województwa (nie dotyczy agentów turystycznych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o us逝gach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z pó幡. zm.). Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Posiadaj wiedz i do鈍iadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wykona, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych gównych us逝g polegaj帷ych na zorganizowaniu kolonii, obozów lub zielonych szkó. Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 si realizacj lub jest w trakcie relacji minimum dwóch gównych us逝g polegaj帷ych na zorganizowaniu kolonii, obozów lub zielonych szkó, trwaj帷ych co najmniej 5 dni, o warto軼i brutto nie mniejszej ni 50 000,00 z ka盥a. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Dysponuj odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca dysponuje obiektem spe軟iaj帷ym wymagania ogólne opisane w Charakterystyce przedmiotu zamówienia w pkt III.1.3. siwz. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Spe軟iaj warunki dotycz帷e sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadaj op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 50 000 PLN Ocena spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o鈍iadczeniach z這穎nych przez Wykonawc, okre郵onych w rozdziale VII SIWZ. Z tre軼i za陰czonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:
potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczególno軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du i urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy us逝g lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej
lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Podmioty zagraniczne: Je瞠li, w przypadku wykonawcy maj帷ego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk豉da o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporz康zonego zgodnie z formularzem Za陰cznika nr 3 do niniejszej SIWZ. Podmioty zagraniczne: Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2) SIWZ sk豉da dokument / dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i.Podmioty zagraniczne: Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 3, powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Podmioty zagraniczne: Je瞠li w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 4, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym o鈍iadczenie, w którym okre郵a si tak瞠 osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, z這穎ne przed w豉軼iwym organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia rozdzia逝 VII ust. 5 odnosz帷e si terminu wystawienia dokumentów, stosuje si odpowiednio. W przypadku w徠pliwo軼i, co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc maj帷ego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiaj帷y mo瞠 zwróci si do w豉軼iwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych przed這穎nego dokumentu. W przypadku za陰czenia do oferty pe軟omocnictwa, Wykonawcy s zobowi您ani do陰czy je w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza. W przypadku z這瞠nia oferty wspólnej przez dwa lub wi璚ej podmioty gospodarcze (konsorcja/spó趾i cywilne) oferta musi spe軟ia wymagania okre郵one w art. 23 Pzp, w tym: 1)oferta musi zawiera wszystkie dokumenty, o鈍iadczenie i informacje wymienione w rozdziale VII SIWZ. Ka盥y z Wykonawców zobowi您any jest do z這瞠nia o鈍iadczenia wskazanego w rozdziale VII ust. 1 i 2 SIWZ, 2)w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w post瘼owaniu oraz zawarcia umowy w post瘼owaniu. W zwi您ku z powy窺zym niezb璠ne jest za陰czenie do oferty dokumentu zawieraj帷ego pe軟omocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do wyst瘼owania w imieniu Wykonawców w sposób umo磧iwiaj帷y ich identyfikacj, 3)w stosunku do spó趾i cywilnej, Zamawiaj帷y na zasadzie art. 25 Pzp, 膨da przed這瞠nia w ofercie umowy spó趾i cywilnej, jako dokumentu niezb璠nego do przeprowadzenia post瘼owania, wskazuj帷ego na sposób reprezentowania spó趾i. Je瞠li z這瞠nie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynno軼i zwyk造ch spó趾i, a z tre軼i umowy spó趾i nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla wa積o軼i oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odr瑿nej uchwa造 wspólników, stanowi帷ej za陰cznik do umowy spó趾i cywilnej b康 te przez pe軟omocnika, 4) w przypadku sk豉dania oferty przez podmioty wyst瘼uj帷e wspólnie, warunki dotycz帷e posiadania wiedzy i do鈍iadczenia, dysponowania odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegaj sumowaniu, 5) Wykonawcy wspólnie ubiegaj帷y si o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty nale篡 z這篡 w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc lub osob / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem za zgodno嗆 z orygina貫m, na ka盥ej stronie zawieraj帷ej tre嗆. W przypadku za陰czania do oferty zobowi您ania (za陰cznik nr 6), o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 4) i 5) SIWZ, wymagana jest forma pisemna zobowi您ania, co oznacza obowi您ek przed這瞠nia takiego zobowi您ania wy陰cznie w oryginale. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach okre郵onych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotycz帷ych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s po鈍iadczane za zgodno嗆 z orygina貫m odpowiednio przez wykonawc lub te podmioty. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przedstawienia orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii dokumentu wy陰cznie wtedy, gdy z這穎na kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w徠pliwo軼i, co do jej prawdziwo軼i. Dokumenty sk豉dane w j瞛yku obcym nale篡 z這篡 wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski, po鈍iadczone przez Wykonawc lub osob/osoby uprawnione do podpisania oferty, na ka盥ej stronie zawieraj帷ej tre嗆.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - Do鈍iadczenie wykonawcy - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Zmiany umowy 1.Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy: 1) w sytuacji nast瘼stwa prawnego wynikaj帷ego z odr瑿nych przepisów, 2) zmiany wysoko軼i stawki podatku VAT, je瞠li w okresie obowi您ywania umowy nast徙i zmiana przepisów podatkowych, 3) zmiany terminu wykonania zamówienia, je瞠li dochowanie terminu okre郵onego w umowie jest niemo磧iwe z uwagi na si喚 wy窺z lub inne okoliczno軼i niezale積e od stron lub których strony umowy przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i nie by造 w stanie unikn望 lub przewidzie. 2.Dokonanie zmiany umowy w zakresie w/w wymaga uprzedniego z這瞠nia na pi鄉ie wniosku 3.Wykonawcy wskazuj帷ego zasadno嗆 wprowadzenia zmian i zgody Zamawiaj帷ego na jej dokonanie lub przed這瞠nia propozycji zmiany przez Zamawiaj帷ego. 4.Zmiany umowy wymagaj - pod rygorem niewa積o軼i - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 5.Wszelkie zmiany postanowie niniejszej umowy oraz za陰czników mog nast徙i wy陰cznie w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olimpicstrawczyn.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 13:00, miejsce: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Projekt, pn. Wspólnie osi庵niemy sukces o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet nr IX, Dzia豉nie 9.1., Poddzia豉nie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszenie ró積ic z jako軼i us逝g edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia:  tak


Za陰czniki:

SWISZ
Za陰cznik nr 1
Za陰cznik nr 2
Za陰cznik nr 3
Za陰cznik nr 4
Za陰cznik nr 5
Za陰cznik nr 6
Za陰cznik nr 7
Za陰cznik nr 8
Zawiadomienie o wyborze oferty


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***