Og這szenie nr 93002 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.
Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilo軼i 250 ton
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.
Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og這szenia: 57563

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez centralnego zamawiaj帷ego
nie
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
nie
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wspólnie przez zamawiaj帷ych
nie
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 29001702700000, ul. ul. 疾romskiego  16, 26067   Strawczyn, pa雟two Polska, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157, e-mail andrzej.barwinski@strawczyn.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olimpicstrawczyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:
Inny: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (je瞠li zamówienie zosta這 udzielone przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez ka盥ego z zamawiaj帷ych, je瞠li zamówienie zosta這 udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych w sekcji I nale篡 wskaza który z zamawiaj帷ych zawar umow):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:
Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilo軼i 250 ton
Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):
ZP.271/1/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego – pellet w ilo軼i 250 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni „OLIMPIC” w Strawczynku. Nie dopuszcza si pelletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia przede wszystkim wymagania okre郵one norm DIN PLUS oraz przedstawione poni瞠j dane techniczne dla granulatu drzewnego. Dane techniczne pelletu: - wymiary 鈔ednica 6-8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 17500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 ≥ 600 kg/m³ - spe軟iaj帷y normy DIN PLUS 3. Ilo嗆 zamawianego pelletu jest orientacyjna i s逝篡 dla porównania ofert. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilo軼i dostaw do faktycznych potrzeb. 4. Dostawy dostosowane b璠 do mo磧iwo軼i magazynowych zamawiaj帷ego zale積ych od ilo軼i spalanego paliwa. Jednorazowa dostawa nie b璠zie wi瘯sza ni 24 tony paliwa. 5. Szczegó這we wielko軼i i terminy b璠 ka盥orazowo zg豉szane przez zamawiaj帷ego, pisemnie, poczt elektroniczn, faksem lub telefoniczni z wyprzedzeniem 3 dniowym (dni robocze). 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako嗆 wymaganego paliwa. 7. Wykonawca zobowi您uje si do przyj璚ia zwrotu, wymiany cz窷ci lub ca這軼i dostawy na w豉sny koszt, je瞠li nie b璠zie odpowiada parametrom opisanym w SIWZ, a tak瞠 zawiera b璠zie inne zanieczyszczenia. 8. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do losowej kontroli jako軼i zamawianego pelletu. 9. Wykonawca zobowi您any b璠zie do przedstawienia zmawiaj帷emu w dniu dostawy 鈍iadectwa jako軼i lub innego dokumentu na dostarczony pellet. 10. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do losowej kontroli ilo軼i dostarczonego pelletu. Wa瞠nie b璠zie dokonywane na wadze samochodowej legalizowanej znajduj帷ej si w Promniku w Przedsi瑿iorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. koszt us逝gi wa瞠nia poniesie zamawiaj帷y. Dojazd do w/w miejsca odbywa si b璠zie na koszt wykonawcy.
II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Nie

II.5) Gówny Kod CPV: 09111400-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Post瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2017
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT149750
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
TARTAK OLCZYK,  ,  安idno 1,  29-105,  Krasocin,  kraj/woj. 鈍i皻okrzyskie
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 172200
Oferta z najni窺z cen/kosztem 153442.50
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 199413.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN
IV.9.1) Podstawa prawna
Post瘼owanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwi瘯sz rozmiar czcionki Ustaw domy郵ny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
--------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 26.05.2017 r.


--------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 25.04.2017 r.

Zestawienie ofert>>

--------------------------------------------------

Og這szenie nr 57563 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.
Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilo軼i 250 ton
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 29001702700000, ul. ul. 疾romskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, pa雟two Polska, tel. 41 30 38 635, e-mail andrzej.barwinski@strawczyn.pl, faks 41 30 38 157.
Adres strony internetowej (URL): www.olimpicstrawczyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://strawczyn.4bip.pl www.olimpicstrawczyn.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Turystyczna 6, Strawczynek, budynek krytej p造walni, I pi皻ro pokój administracji

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilo軼i 250 ton
Numer referencyjny: ZP.271/1/2017
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego – pellet w ilo軼i 250 ton, w豉snym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego roz豉dunkiem do zbiornika magazynowego znajduj帷ego si w budynku krytej p造walni „OLIMPIC” w Strawczynku. Nie dopuszcza si pelletu drzewnego z domieszk wierzby. Produkt winien spe軟ia przede wszystkim wymagania okre郵one norm DIN PLUS oraz przedstawione poni瞠j dane techniczne dla granulatu drzewnego. Dane techniczne pelletu: - wymiary 鈔ednica 6-8 mm - d逝go嗆 do 50 mm - warto嗆 opa這wa 17500 - 19.500 kJ/kg - wilgotno嗆 do 10% - zawarto嗆 popio逝 do 0 ,8% - g瘰to嗆 ≥ 600 kg/m³ - spe軟iaj帷y normy DIN PLUS 3. Ilo嗆 zamawianego pelletu jest orientacyjna i s逝篡 dla porównania ofert. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilo軼i dostaw do faktycznych potrzeb. 4. Dostawy dostosowane b璠 do mo磧iwo軼i magazynowych zamawiaj帷ego zale積ych od ilo軼i spalanego paliwa. Jednorazowa dostawa nie b璠zie wi瘯sza ni 24 tony paliwa. 5. Szczegó這we wielko軼i i terminy b璠 ka盥orazowo zg豉szane przez zamawiaj帷ego, pisemnie, poczt elektroniczn, faksem lub telefoniczni z wyprzedzeniem 3 dniowym (dni robocze). 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako嗆 wymaganego paliwa. 7. Wykonawca zobowi您uje si do przyj璚ia zwrotu, wymiany cz窷ci lub ca這軼i dostawy na w豉sny koszt, je瞠li nie b璠zie odpowiada parametrom opisanym w SIWZ, a tak瞠 zawiera b璠zie inne zanieczyszczenia. 8. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do losowej kontroli jako軼i zamawianego pelletu. 9. Wykonawca zobowi您any b璠zie do przedstawienia zmawiaj帷emu w dniu dostawy 鈍iadectwa jako軼i lub innego dokumentu na dostarczony pellet. 10. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do losowej kontroli ilo軼i dostarczonego pelletu. Wa瞠nie b璠zie dokonywane na wadze samochodowej legalizowanej znajduj帷ej si w Promniku w Przedsi瑿iorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. koszt us逝gi wa瞠nia poniesie zamawiaj帷y. Dojazd do w/w miejsca odbywa si b璠zie na koszt wykonawcy.

II.5) Gówny kod CPV: 09111400-4

II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zako鎍zenia: 30/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawc dost瘼no軼i dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.1. w formie elektronicznej pod okre郵onymi adresami internetowymi ogólnych i bezp豉tnych baz danych, zamawiaj帷y pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc o鈍iadczenia i dokumenty. 5.2.1.1. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.2.1. lit. a) sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2.1.1. lit. a) powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 5.2.1.2. Je瞠li w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.1.1. lit. a), zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2.1. lit. a) powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 5.2.1.3. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwróci si do w豉軼iwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty 2. Pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia, ewentualnie umow o wspó責zia豉niu, z której b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo - forma dokumentu orygina lub kopia po鈍iadczona notarialnie 3. W przypadku podpisania oferty oraz po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m kopii dokumentów przez osob niewymienion w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale篡 do oferty do陰czy stosowne pe軟omocnictwo w oryginale lub kopii po鈍iadczonej notarialnie. 4. Zobowi您anie innego podmiotu. 5. O鈍iadczenie dotycz帷e przynale積o軼i do grupy kapita這wej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) nie
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych: Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zosta造 zawarte w Za陰czniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 25/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Za陰czniki:

Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia
Za陰cznik (umowa)
Zestawienie ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***