Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.07.2014 - 30.06.2016
w ilo軼i 20 000 litrów.
Numer og這szenia: 194066 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: nieobowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 98725 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.07.2014 - 30.06.2016 w ilo軼i 20 000 litrów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.07.2014 - 30.06.2016 w ilo軼i 20 000 litrów. w tym: Dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 安ietlicy wiejskiej w Strawczynku w ilo軼i 10 000 litrów Dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 鈍ietlicy wiejskiej w Obl璕orze w ilo軼i 10 000 litrów. Olej opa這wy grzewczy ekologiczny musi posiada nast瘼uj帷e parametry: - warto嗆 opa這wa nie mniejsza ni 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zap這nu 56 ºC - zawarto嗆 siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura p造ni璚ia max. - 20 ºC - g瘰to嗆 w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Miejsce dostawy oraz informacje dotycz帷e dostaw - dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 安ietlicy wiejskiej w Strawczynku w ilo軼i 10 000 litrów - dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 安ietlicy wiejskiej w Obl璕orze w ilo軼i 10 000 litrów Wykonawca zobowi您any jest dostarczy opa w豉snym 鈔odkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosi maksymalnie 3 dni od daty zg這szenia telefonicznego przez Zamawiaj帷ego. Olej dostarczany b璠zie etapowo sukcesywnie w miar potrzeb na zg這szenie Zamawiaj帷ego w godz.7.30.-15.30. w dniu roboczym. Zbli穎ne wielko軼i jednorazowego zamówienia oraz wielko軼i pojemników: - 安ietlica wiejska w Strawczynku 900 litrów, posiada 1 pojemnik o pojemno軼i 1000 litrów - 安ietlica wiejska w Obl璕orze 650 litrów, posiada 1 pojemnik pojemno軼i 750 litrów. Roz豉dunek winien si odbywa przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawieraj帷ej legalizowany licznik. Dostarczona ilo嗆 oleju opa這wego grzewczego ekologicznego fakturowana b璠zie w litrach w temperaturze referencyjnej 15ºC i potwierdzona wydrukiem z autocysterny. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie ceny producenta oleju netto podanej w jego cenniku oraz podatku VAT z dnia 05.05.2014r. Godzina 00 00 Wysoko嗆 mar篡, b康 upustów jest sta豉 w trakcie trwania umowy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 ograniczenia ilo軼i zakupu oleju, z uwagi na faktyczne potrzeby...

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARON Sp. z o.o., ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, kraj/woj. 鈍i皻okrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 64020,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

Cena wybranej oferty: 56910,57

Oferta z najni窺z cen: 56910,57 / Oferta z najwy窺z cen: 60000,00

Waluta: PLN.


Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.07.2014 - 30.06.2016 w ilo軼i 20 000 litrów
Numer og這szenia: 98725 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

 OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie og這szenia: nieobowi您kowe

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.07.2014 - 30.06.2016 w ilo軼i 20 000 litrów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.07.2014 - 30.06.2016 w ilo軼i 20 000 litrów. w tym: Dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 安ietlicy wiejskiej w Strawczynku w ilo軼i 10 000 litrów Dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 鈍ietlicy wiejskiej w Obl璕orze w ilo軼i 10 000 litrów. Olej opa這wy grzewczy ekologiczny musi posiada nast瘼uj帷e parametry: - warto嗆 opa這wa nie mniejsza ni 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zap這nu 56 ºC - zawarto嗆 siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura p造ni璚ia max. - 20 ºC - g瘰to嗆 w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³ Miejsce dostawy oraz informacje dotycz帷e dostaw - dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 安ietlicy wiejskiej w Strawczynku w ilo軼i 10 000 litrów - dostawa oleju opa這wego grzewczego ekologicznego do 安ietlicy wiejskiej w Obl璕orze w ilo軼i 10 000 litrów Wykonawca zobowi您any jest dostarczy opa w豉snym 鈔odkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosi maksymalnie 3 dni od daty zg這szenia telefonicznego przez Zamawiaj帷ego. Olej dostarczany b璠zie etapowo sukcesywnie w miar potrzeb na zg這szenie Zamawiaj帷ego w godz.7.30.-15.30. w dniu roboczym. Zbli穎ne wielko軼i jednorazowego zamówienia oraz wielko軼i pojemników: - 安ietlica wiejska w Strawczynku 900 litrów, posiada 1 pojemnik o pojemno軼i 1000 litrów - 安ietlica wiejska w Obl璕orze 650 litrów, posiada 1 pojemnik pojemno軼i 750 litrów. Roz豉dunek winien si odbywa przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawieraj帷ej legalizowany licznik. Dostarczona ilo嗆 oleju opa這wego grzewczego ekologicznego fakturowana b璠zie w litrach w temperaturze referencyjnej 15ºC i potwierdzona wydrukiem z autocysterny. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie ceny producenta oleju netto podanej w jego cenniku oraz podatku VAT z dnia 05.05.2014r. Godzina 00 00 Wysoko嗆 mar篡, b康 upustów jest sta豉 w trakcie trwania umowy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 ograniczenia ilo軼i zakupu oleju, z uwagi na faktyczne potrzeby..

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na potwierdzenie spe軟ienia warunku Wykonawca winien udowodni Zamawiaj帷emu, i posiada koncesj na obrót paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki

III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu o którym mowa w art.22 ust.1


III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu o którym mowa w art.22 ust.1


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu o którym mowa w art.22 ust.1


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu o którym mowa w art.22 ust.1

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:
potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczególno軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej
lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. Wymagana forma dokumentu - orygina lub kopia po鈍iadczona przez notariusza 3. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - orygina lub kopia po鈍iadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wyst徙i istotne zmiany w zakresie 鈍iadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiaj帷ego, a zmiana ta nie wp造nie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikaj帷e ze zmiany stawki podatku VAT. d) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikaj帷e z cennika producenta oleju, dotycz帷e ceny netto oleju i zaakceptowane przez zamawiaj帷ego e)zmiany terminów p豉tno軼i, gdy o zmian tak wyst徙i zamawiaj帷y a zmiana taka stanie si konieczna ze wzgl璠u na okoliczno軼i, których nie mo積a by這 przewidzie w chwili sk豉dania oferty f) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm maj帷ych zastosowanie do przedmiotu zamówienia; g) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane b璠 przelewy; h) zdarze losowych; i) kl瘰k 篡wio這wych i warunków atmosferycznych odbiegaj帷ych od typowych dla danej pory roku, uniemo磧iwiaj帷ych realizacj zamówienia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.olimpicstrawczyn.pl http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem:
Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC Budynek krytej p造walni I pi皻ro, pokój administracji ul. Turystyczna 6, Strawczynek 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC Budynek krytej p造walni I pi皻ro, pokój administracji ul. Turystyczna 6, Strawczynek 26-067 Strawczyn.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: 
nie

 


 

Strawczyn: Dostawa oleju nap璠owego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.01.2013 - 30.06.2014 w ilo軼i 15 000 litrów
Numer og這szenia: 262167 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa oleju nap璠owego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.01.2013 - 30.06.2014 w ilo軼i 15 000 litrów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju nap璠owego grzewczego ekologicznego dla Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do 安ietlic Wiejskich w Obl璕orze i Strawczynku w okresie od 01.01.2013 - 30.06.2014 w ilo軼i 15 000 litrów. W tym: Dostawa oleju nap璠owego grzewczego ekologicznego do 安ietlicy wiejskiej w Strawczynku w ilo軼i 8 000 litrów Dostawa oleju nap璠owego grzewczego ekologicznego do 鈍ietlicy wiejskiej w Obl璕orze w ilo軼i 7 000 litrów. Olej nap璠owy grzewczy ekologiczny musi posiada nast瘼uj帷e parametry: - warto嗆 opa這wa nie mniejsza ni 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zap這nu 56 ºC - zawarto嗆 siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura p造ni璚ia max. - 20 ºC - g瘰to嗆 w temperaturze 15 ºC max. 860 kg/m³.

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych: nie.

II.1.5) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any wnie嗆 wadium w kwocie: 1.000 PLN (s這wnie z這tych: jeden tysi帷 z這tych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Wykonawca winien udowodni zamawiaj帷emu, i posiada koncesj na obrót paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunków okre郵onych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunków okre郵onych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunków okre郵onych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunków okre郵onych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:

  • koncesj, zezwolenie lub licencj
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wype軟iony formularz oferty wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 1 do SIWZ 2. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. 3. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Dowód wniesienia wadium ( forma dokumentu zgodnie z rozdzia貫m IX SIWZ ) 5. Zobowi您anie innych podmiotów (je瞠li dotyczy) o którym mowa w Pkt V ppkt 3 siwz

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wyst徙i istotne zmiany w zakresie 鈍iadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiaj帷ego, a zmiana ta nie wp造nie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikaj帷e ze zmiany stawki podatku VAT. d) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikaj帷e z cennika producenta oleju, dotycz帷e ceny netto oleju i zaakceptowane przez zamawiaj帷ego e)zmiany terminów p豉tno軼i, gdy o zmian tak wyst徙i zamawiaj帷y a zmiana taka stanie si konieczna ze wzgl璠u na okoliczno軼i, których nie mo積a by這 przewidzie w chwili sk豉dania oferty f) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm maj帷ych zastosowanie do przedmiotu zamówienia; g) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane b璠 przelewy; h) zdarze losowych; i) kl瘰k 篡wio這wych i warunków atmosferycznych odbiegaj帷ych od typowych dla danej pory roku, uniemo磧iwiaj帷ych realizacj zamówienia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olimpicstrawczyn.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku ul. Turystyczna 6, Strawczynek 26-067 Strawczyn Budynek krytej p造walni I pi皻ro, pok. administracyjny.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 07.01.2013 godzina 12:00, miejsce: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku ul. Turystyczna 6, Strawczynek 26-067 Strawczyn Budynek krytej p造walni I pi皻ro, pok. administracyjny.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie


Za陰czniki:

Dostawa Oleju 2014 - SWIZ
Dostawa Oleju 2014 - za.1
Dostawa Oleju 2014 - za.2 i 3
Dostawa Oleju 2014 - za.4
Dostawa Oleju 2014 - za.5


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***