Sprostowanie tre軼i SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.04.2015.

Uniewa積ienie post瘼owania 30.04.2015

 

Og這szenie powi您ane:
Og這szenie nr 51321­2015 z dnia 2015­.04­.13 r. Og這szenie o zamówieniu ­ Strawczyn

cz窷 1: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum ­ Sportowo ­ Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni. Zamawiaj帷y b璠zie dysponowa Inspektorem Nadzoru. Szczegó這wy zakres robót...

Termin sk豉dania ofert: 2015.­04.­27

Strawczyn: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum ­ Sportowo ­ Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni wraz z dostaw i monta瞠m sprz皻u sportowego.

Numer og這szenia: 104498 ­ 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ­ Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 51321 ­ 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu, ul. 疾romskiego 16, 26­067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum ­ Sportowo ­ Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni wraz z dostaw i monta瞠m sprz皻u sportowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: cz窷 1: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum ­ Sportowo ­ Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni..

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.21.00.00­2, 45.30.00.00­0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania planowana jest przy wspó貨inansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007­2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Cz窷 NR: 1

Nazwa: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum ­ Sportowo ­ Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno­Us逝gowo­Handlowe ANMAR Tadeusz Jach, 28­366 Z這tniki, 28­366 Z這tniki

134, kraj/woj. 鈍i皻okrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 89430,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

Cena wybranej oferty: 88569,59

Oferta z najni窺z cen: 88569,59 / Oferta z najwy窺z cen: 88569,59 Waluta: PLN.


 


 

Strawczyn: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni wraz z dostaw i monta瞠m sprz皻u sportowego
Numer og這szenia: 51321 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni wraz z dostaw i monta瞠m sprz皻u sportowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: cz窷 1: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni. Zamawiaj帷y b璠zie dysponowa Inspektorem Nadzoru. Szczegó這wy zakres robót okre郵a projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiary robót. cz窷 2: Dostawa wraz z monta瞠m sprz皻u sportowego do pomieszcze si這wni w budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku. Szczegó這wy zakres dostawy okre郵a SIWZ z za陰cznikami..

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 37.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: tak, liczba cz窷ci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 19.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any wnie嗆 wadium w kwocie: cz窷 1 - 2 000,00 z (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e z.) cz窷 2 - 2 000,00 z (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e z.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentowa na potwierdzenie wiedzy i do鈍iadczenia, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat, cz窷 1 przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie wykona: 1) dla CZ呇CI 1 - co najmniej 1 robot o minimalnej warto軼i zamówienia 50 000 PLN brutto z zakresu budowy, przebudowy obiektów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zona, wg wykazu robót wzoru za. Nr 4 do SIWZ wraz z za陰czonymi dowodami, 瞠 roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie. 2) dla CZ呇CI 2 - na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Wykonawca musi wykaza 瞠 dysponuje minimum 1 osob przewidzian do kierowania robotami budowlanymi, posiadaj帷ymi uprawnienia budowlane dla ka盥ej z ni瞠j wymienionych specjalno軼i: - konstrukcyjno-budowlanej, - sanitarnej, - elektrycznej. Ocena spe軟ienia warunku dokonana zostanie na podstawie o鈍iadczenia z這穎nego z ofert o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ i wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno by za陰czone o鈍iadczenie, 瞠 wyszczególnione w wykazie osoby posiadaj wymagane uprawnienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowodów dotycz帷ych najwa積iejszych robót, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w sposób nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Wykaz sprz皻u sportowego 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Kosztorys ofertowy uproszczony. 5. Pisemne zobowi您anie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 je瞠li dotyczy. 6. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. Wymagana forma dokumentu - orygina lub kopia po鈍iadczona przez notariusza 7. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przed逝瞠nia terminu wykonania umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówie dodatkowych zwi您anych z realizacj zamówienia podstawowego, maj帷ych wp造w na uzgodniony termin zako鎍zenia jej realizacji, a powoduj帷ych konieczno嗆 jego wyd逝瞠nia, b) pisemnego 膨dania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile 膨danie lub wydanie zakazów nie nast徙i這 z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, c) wyst徙ienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegaj帷ych od typowych dla danego regionu uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbli窺zej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdze, dokonywanie odbiorów; d) wyst徙ienie okoliczno軼i si造 wy窺zej, jako zdarzenia niezale積ego od 瘸dnej ze Stron, które nast徙i這 po wej軼iu w 篡cie umowy, e) konieczno軼i usuni璚ia b喚dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku mo磧iwo軼i przekazania przez Zamawiaj帷ego terenu budowy w okre郵onym umow terminie. 2. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1) odst徙ienia przez Zamawiaj帷ego od wykonania cz窷ci robót zb璠nych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuk budowlan i wiedz techniczn, a wynikaj帷ych np. z technologii robót, co skutkowa b璠zie obni瞠niem wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególno軼i nast瘼uj帷ymi okoliczno軼iami: a) konieczno軼i zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub technologicznych, ni wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczno軼i usuni璚ia sprzeczno軼i w dokumentacji, c) konieczno軼i wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwi您a przewidzianych w projekcie, skutkuj帷ych zwi瘯szeniem bezpiecze雟twa realizacji robót lub zwi瘯szeniem bezpiecze雟twa u篡tkowania lub zwi瘯szeniem funkcjonalno軼i obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, je瞠li rozwi您ania zamienne nie odst瘼uj w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: e) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiaj帷ego, a zmiana ta nie wp造nie na warunki realizacji umowy oraz zmiany adresu siedziby Wykonawcy; f) zmiany terminów p豉tno軼i, gdy o zmian tak wyst徙i zamawiaj帷y a zmiana taka stanie si konieczna ze wzgl璠u na okoliczno軼i, których nie mo積a by這 przewidzie w chwili sk豉dania oferty; g) wyst徙ienia zmian których konieczno嗆 wprowadzenia wynika豉 b璠zie z wymaga instytucji wspó貨inansuj帷ych przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn I pi皻ro, pokój administracji.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert:27.04.2015 godzina 13:00, miejsce: Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn I pi皻ro, pokój administracji.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Realizacja zadania planowana jest przy wspó貨inansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie prowadzonego post瘼owania.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: tak

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

CZ呇 Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni. Zamawiaj帷y b璠zie dysponowa Inspektorem Nadzoru. Szczegó這wy zakres robót okre郵a projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiary robót.

 • 2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako鎍zenie: 15.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

CZ呇 Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z monta瞠m sprz皻u sportowego do pomieszcze si這wni w budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku..

 • 2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 37.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako鎍zenie: 19.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

SPECYFIKACJA Z ZAㄐCZNIKAMI

 


 

UNIEWA烤IENIE POST襾OWANIA !

Strawczyn: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni wraz z dostaw i monta瞠m sprz皻u sportowego
Numer og這szenia: 42607 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorz康owe Centrum Kultury i Sportu , ul. 疾romskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni wraz z dostaw i monta瞠m sprz皻u sportowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: cz窷 1: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni. Zamawiaj帷y b璠zie dysponowa Inspektorem Nadzoru. Szczegó這wy zakres robót okre郵a projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiary robót. cz窷 2: Dostawa wraz z monta瞠m sprz皻u sportowego do pomieszcze si這wni w budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku. Szczegó這wy zakres dostawy okre郵a SIWZ z za陰cznikami.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 37.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: tak, liczba cz窷ci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 19.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any wnie嗆 wadium w kwocie: cz窷 1 - 2 000,00 z (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e z.) cz窷 2 - 2 000,00 z (s這wnie z這tych: dwa tysi帷e z.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentowa na potwierdzenie wiedzy i do鈍iadczenia, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat, cz窷1 i 3 lata cz窷 2- przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie wykona: 1) dla CZ呇CI 1 - co najmniej 1 robot o minimalnej warto軼i zamówienia 50 000 PLN brutto z zakresu budowy, przebudowy obiektów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zona, wg wykazu robót wzoru za. Nr 4 do SIWZ wraz z za陰czonymi dowodami, 瞠 roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie. 2) dla CZ呇CI 2 - co najmniej 1 dostaw sprz皻u sportowego wraz z monta瞠m o warto軼i 30 000 z brutto, na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu wykonanych gównych dostaw wg. wzoru za. Nr 10 do SIWZ wraz z za陰czonymi dowodami, 瞠 dostawy zosta造 wykonane nale篡cie. Ocena spe軟ienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazów robót, dostaw i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny by za陰czone dowody dotycz帷e najwa積iejszych robót, okre郵aj帷ych czy roboty i dostawy te zosta造 wykonane w sposób nale篡ty oraz wskazuj帷e, 瞠 roboty i dostawy wykonane zosta造 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami i terminowo uko鎍zone.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Wykonawca musi wykaza 瞠 dysponuje minimum 1 osob przewidzian do kierowania robotami budowlanymi, posiadaj帷ymi uprawnienia budowlane dla ka盥ej z ni瞠j wymienionych specjalno軼i: - konstrukcyjno-budowlanej, - sanitarnej, - elektrycznej. Ocena spe軟ienia warunku dokonana zostanie na podstawie o鈍iadczenia z這穎nego z ofert o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ i wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno by za陰czone o鈍iadczenie, 瞠 wyszczególnione w wykazie osoby posiadaj wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Na podstawie z這穎nego z ofert o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowodów dotycz帷ych najwa積iejszych robót, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w sposób nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Kosztorys ofertowy uproszczony. 4. Pisemne zobowi您anie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 je瞠li dotyczy. 5. Pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe軟omocnik. Wymagana forma dokumentu - orygina lub kopia po鈍iadczona przez notariusza 6. Pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wyst瘼uj帷ych wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przed逝瞠nia terminu wykonania umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówie dodatkowych zwi您anych z realizacj zamówienia podstawowego, maj帷ych wp造w na uzgodniony termin zako鎍zenia jej realizacji, a powoduj帷ych konieczno嗆 jego wyd逝瞠nia, b) pisemnego 膨dania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile 膨danie lub wydanie zakazów nie nast徙i這 z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, c) wyst徙ienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegaj帷ych od typowych dla danego regionu uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbli窺zej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdze, dokonywanie odbiorów; d) wyst徙ienie okoliczno軼i si造 wy窺zej, jako zdarzenia niezale積ego od 瘸dnej ze Stron, które nast徙i這 po wej軼iu w 篡cie umowy, e) konieczno軼i usuni璚ia b喚dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku mo磧iwo軼i przekazania przez Zamawiaj帷ego terenu budowy w okre郵onym umow terminie. 2. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1) odst徙ienia przez Zamawiaj帷ego od wykonania cz窷ci robót zb璠nych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuk budowlan i wiedz techniczn, a wynikaj帷ych np. z technologii robót, co skutkowa b璠zie obni瞠niem wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególno軼i nast瘼uj帷ymi okoliczno軼iami: a) konieczno軼i zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub technologicznych, ni wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczno軼i usuni璚ia sprzeczno軼i w dokumentacji, c) konieczno軼i wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwi您a przewidzianych w projekcie, skutkuj帷ych zwi瘯szeniem bezpiecze雟twa realizacji robót lub zwi瘯szeniem bezpiecze雟twa u篡tkowania lub zwi瘯szeniem funkcjonalno軼i obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, je瞠li rozwi您ania zamienne nie odst瘼uj w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: e) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiaj帷ego, a zmiana ta nie wp造nie na warunki realizacji umowy oraz zmiany adresu siedziby Wykonawcy; f) zmiany terminów p豉tno軼i, gdy o zmian tak wyst徙i zamawiaj帷y a zmiana taka stanie si konieczna ze wzgl璠u na okoliczno軼i, których nie mo積a by這 przewidzie w chwili sk豉dania oferty; g) wyst徙ienia zmian których konieczno嗆 wprowadzenia wynika豉 b璠zie z wymaga instytucji wspó貨inansuj帷ych przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn I pi皻ro, pokój administracji.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert:10.04.2015 godzina 13:00, miejsce: Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn I pi皻ro, pokój administracji.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Realizacja zadania planowana jest przy wspó貨inansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie prowadzonego post瘼owania.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: tak

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

CZ呇 Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przebudowa wolnych pomieszcze przyziemia budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku na pomieszczenia si這wni. Zamawiaj帷y b璠zie dysponowa Inspektorem Nadzoru. Szczegó這wy zakres robót okre郵a projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiary robót..

 • 2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako鎍zenie: 15.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

CZ呇 Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko軼i lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z monta瞠m sprz皻u sportowego do pomieszcze si這wni w budynku trybun sportowych w Centrum - Sportowo - Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku.

 • 2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 37.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako鎍zenie: 19.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

===================================================

Specyfikacja z za陰cznikami

===================================================


Za陰czniki:

Zapytanie nr 1 +odpowied
Sprostowanie tre軼i SIWZ
Uniewa積ienie post瘼owania
Sprostowanie tre軼i SIWZ ZP 271.2.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Uniewa積ienie post瘼owania 30.04.2015


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***